رستوران و بارها

خدمات نامحدود

 

پایان

شروع


 

10.00

07.00

 

صبحانه

10.30

10.00

 

صبحانه دیروقت

14.00

12.30

 

نهار

16.45

16.00

 

سرویس چای

21.00

19.00

 

شام

24.00

23.30

 

شام دیروقت

16.00

15.30

 

اسنک بار

 

 

خدمات ناحدود هتل از 10 صبح تا 23 شب است.

 

 

 

خدمات اتاق و صبحانه و شام

 

پایان

شروع


 

10.00

07.00

 

صبحانه

10.30

10.00

 

صبحانه دیروقت

16.45

16.00

 

سرویس چای

21.00

19.00

 

شام

 

 

خدمات اتاق و صبحانه

 

پایان

شروع


 

10.00

07.00

 

صبحانه

10.30

10.00

 

صبحانه دیروقت

16.45

16.00

 

سرویس چای

 

Retourner
ARA
WHATSAPP